Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα
τους Σπαστήρες Αδρανών RM COMPACT CRUSHING.

RM
RM