Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα
τους κάδους SULO, PLASTIC OMNIUM και BAUER.

SULO
SULO

PLASTIC OMNIUM
PLASTIC OMNIUM

BAUER
BAUER