Η Εταιρία αντιπροσωπεύει και εισάγει στην Ελλάδα
τα κόσκινα HAAS.